About


The Scottish Writers’ Centre is a countrywide resource, which supports national writers and promotes Scotland’s vibrant literary culture. Operated solely by volunteers, the SWC is therefore by writers, for writers – the organisation provides a space for writers to meet, share ideas and experiences about the craft, and learn from those further advanced. Central to this cause are the facilities provided by, and the activities arranged with the support of, Glasgow’s Centre for Contemporary Arts (where the SWC is currently based).

Through ‘In Process’ masterclasses, the SWC encourages literary appreciation and professional development. Led by renowned Scottish writers at the top of their respective fields (be it Novel, Play, or Poetry writing), future classes will include Screen and Comic Book media (charting the transformative process of adaption). The SWC also holds open-forum discussions and debates with eminent guest speakers, in which visitors can share their opinions and ideas.

Check this website regularly for updates and details of membership benefits; subscribe to our blog, like our Facebook page, and follow the SWC on Twitter for the very latest information on events, submissions, and more.

Annual membership of the SWC is currently £15 (£10 for students/unwaged), for which you will receive a membership card, free admission to our events, and entry of your work to our biannual ‘Speakeasy’ events. You will also be permitted to borrow two books per month from the SWC library.

Do let us know if you possess any skills or experience which you can offer, to help support the operation and expansion of the SWC.

Email us at: info@scottishwriterscentre.co.uk

MU DHEIDHINN

Tha Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba ag amas air a bhith na ghoireas do dh’Alba air fad, gus sgrìobhadairean a thoirt còmhla agus fiosrachadh a lìbhrigeadh mu ar cultar litreachail beòthail. Tha Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba air a ruith le saor-thoilich a-mhàin, agus mar sin Le Sgrìobhadairean, Do Sgrìobhadairean, agus ag amas air suidheachadh a sholarachadh far am faod sgrìobhadairean coinneachadh agus beachdan is eòlas a roinn dha chèile mu cheàird an sgrìobhaidh agus ionnsachadh bhuapasan a tha nas adhartaiche. Aig teis-meadhan sin tha na goireasan ùra agus na gnìomhachdann a tha air an cur air dòigh le taic bho Ionad nan Ealan Cho-aimsireil (CCA) ann an Glaschu, far a bheil sinn stèidhichte gu làithreach.

Tha an cliù a th’ againn airson a bhith a’ solarachadh thachartasan gnèitheil a tha a’ brosnachadh agus a’ cruthachadh acras do litreachas a thuilleadh air cothroman airson leasachadh proifeiseanta, air leantainn air adhart le Maighstir-chlasaichean ‘Sa Phròiseas’ le sgrìobhadairean fìor-ainmeil Albannach a tha aig mullach na craoibhe nan dreuchd, biodh e na Nobhail, Dealbh-chluich no sgrìobhadh Bàrdachd, le cuimse san àm ri teachd air sgrìobhadh airson Sgrion agus Leabhraichean Èibhinn a’ còmhdach a’ phròiseis cruth-atharrachaidh.

Bidh còmhraidhean is deasbadan fosgailte a’ dol air adhart gu cunbhalach le luchd-labhairt sàr-mhath againn air aoigheachd. Feuch gun tig sibh còmhla rinn a lìbhrigeadh ur beachdan ’s ur smuaintean.

Feuch gun toir sibh sùil air an làraich-lìn seo gu tric airson fiosrachadh às ùr agus mion-fhiosrachadh mu bhuannachdan ballrachd fhaotainn, agus cuiribh taic ris a’ bhlog againn. Dèanaibh ceangal ri ar buidheann air Facebook agus Twitter airson an fhiosrachaidh as ùire mu thachartasan, iarrtasan agus nì sam bith eile a tha ùidheil do sgrìobhadairean uile.

Tha ballrachd den CCA gu làithreach a’ ruith aig £15 sa bhliadhna (£10 dha oileanaich / daoine gun phàigheadh) agus airson sin gheibh sibh cairt ballrachd, leth-phrìs air tachartasan, inntrigeadh an-asgaidh gu ar farpais sgrìobhaidh bhliadhnail agus gu tachartasan sònraichte “buill a-mhàin”. Bidh cothrom agaibh cuideachd dà leabhar fhaighinn air iasad sa mhìos bho leabharlann Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba.
Feuch gun leig sibh fios thugainn ma tha sgilean no eòlas sam bith agaibh a dh’fhaodadh sibh a thairgsinn gus taic a chur ri ruith agus leudachadh Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba.

Cuiribh post-d thugainn air: info@scottishwriterscentre.co.uk

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *